Miljö

Miljö

Naturmaterial

Knauf Danolines akustiska tak- och väggmaterial är tillverkade av höggradiga gipsskivor som levereras från vårt systerbolag, Knauf Danogips. Gipsskivorna är gjorda av följande gipstyper:

 • naturligt förekommande gips som återfinns i stora mängder i marken
 • gips som uppstår som biprodukter vid lokala kraftverk vid avsvavlingsprocessen – en kemisk process där svaveldioxid tas bort från kalkstenspulver blandat med vatten för att ge biprodukten gips
 • återvunnen gips från rester i vår egen produktion
 • återvunnen gips från Gips Recycling, ett danskt företag som samlar upp och återvinner
 • gipsavfall från byggplatser runtom Danmark

ISO certificering

Framställning av Knauf Danoline produkter är ISO-certifierad med ett ständigt fokus på miljöstyrning och optimering av produktionsprocesser för att främja den lokala omgivningen, våra kunder och miljön i allmänhet. Knauf Danolines produkter kan särskiljas genom sina unika egenskaper:

 • naturmaterial
 • lång livslängd
 • återanvändbara och återvinningsbara
 • miljöansvarsfull tillverkning
 • högkvalitativ användning

Återvinning

För att säkerställa möjligheten att återvinna Knauf Danolines produkter är de målade med vattenbaserad färg, som inte bara möjliggör återvinning utan dessutom inte har någon försämrande effekt på de fuktighetsreglerande egenskaperna hos gipsmaterialet.

En annan viktig förutsättning för återvinning av gipsskivor är att hålla gipskärnan fri från skadliga tillsatser. Kärnans främsta bindemedel är faktiskt vatten.

Ljudfilten på baksidan av Knauf Danolines perforerade gipsskivor är gjord av cellulosa vilket gör att den inte behöver tas bort innan återvinningen av gipsskivorna. Den upplösta cellulosan ger faktiskt mer flexibilitet till gipsskivorna.

Kartongen som används i våra gipsskivor kommer från 100 % återvunna källor. Kartong- och pappersfolien separeras bort från kärnan vid återvinningsanläggningen, så att en större andel av gipsskivans avfall kan återvinnas.

MILJÖPOLICY

Baserat på livscykeltänkande vill vi bidra till en hållbar utveckling på lång sikt. Vi arbetar därför ständigt på att förbättra de miljömässiga förhållandena och att förebygga föroreningar genom att:

 • använda miljövänliga råvaror i tillverkningen av våra produkter
 • använda förpackningar som kan återvinnas eller återanvändas
 • optimera förbrukningen av energi, råvaror och emballage
 • minska avfallet
 • återanvända avfallet

Knauf Danoline har förbundit sig att minska mängden avfall och energiförbrukningen. Därför görs varje år investeringar i mer effektiv energi- och avfallshantering.

Den vägledande principen för tillverkning av Knauf Danolines produkter är att hålla grundmaterialet så rent som möjligt för att säkra kontinuerlig återvinning.

Fler egenskaper

Hygien

Motverkar mögel och bakterier
Stöter bort dam
Medifend hygienisk färg

Akustik

Hur ljud fungerar
Rummets form och typ
Efterklangstid

Brandsäkerhet

Materialklasser
Brandmotstånd
Brandskydd

Luftrening och luftkvalitet

Inga hälsoproblem
Sunda Hus märkningen

Miljö

Återvunnet naturmaterial
ISO certificering
Miljöpolicy

Ljusreflektans

Spridning av ljus

Inomhusklimat

Fugtbeständighet

Tålighet

Slagtålighet

Bärförmåga

Provningen av brotthållfastheten

Rengöring

Hygientak
Certifierad för renrum

Färger

Lätt att måla i färg